Děkujeme Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci májové mše a setkání rodáků.
Děkujeme také kuchařkám z Janovic za přípravu večeře.

Na obecním úřadě lze zakoupit kalendáře Mikroregionu Polensko 2017 za 40,- Kč.
Stále jsou na prodej v obchodě COOP a na obecním úřadě svíčky ve tvaru místní kapličky za cenu 45,- Kč

Upozornění

 • V neděli 12. února se bude konat dětský karneval.

Shrnutí událostí naší obce v roce 2016

 • Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci v tomto roce by 19 639,- Kč
 • divadelní představení OS Včelinec Zhoř „Předváděčka“
 • dětský maškarní karneval
 • ples SDH
 • výstava „ Šikovné ruce“
 • akce „Čistá Vysočina“
 • vítání občánků narozených v roce 2015
 • májová mše
 • zájezd do Českého Krumlova
 • florbalový turnaj
 • „Grilfest“
 • pouťová zábava – Babouci
 • pouťová mše
 • zábava SDH
 • rozsvícení vánočního stromu s prodejní výstavou
 • humanitární sbírky
 • vánoční besídka
 • Mše svatá 26.12.2016

Společenská rubrika

Významné životní jubileum oslavili

 • v měsíci lednu: Jan Lán 77 let

Významné životní jubileum oslaví

 • v měsíci únoru: Marie Kourková 74 let, Vlasta Mutlová 78 let, Jana Myslíková 73 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.

Informace o odpadech

Od 1. ledna 2017 mohou občané Záborné využívat sběrný dvůr EKO – KOBA s.r.o., NA LÁZNI 489, POLNÁ. Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdávat tzv. nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad. Tento odpad hradí firmě EKO-KOBA za své občany obec Záborná.
Ve sběrném dvoře lze odevzdat tyto odpady: absorpční činidla, filtrační materiály, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, sklo po vytřídění nevyužité (drátěné – lepené), oděvy, rozpouštědla, pesticidy, jiný odpad se rtutí, jedlý tuk a olej, olej motorový, barvy, nepoužitá léčiva, dřevo, objemový odpad (koberce, matrace apod.). Tyto odpady dosud občané odevzdávali při tzv. mobilním sběru, který již letos nebude prováděn. Firma EKO – KOBA také provádí zpětný odběr elektrospotřebičů. Biologicky rozložitelný odpad bude i nadále sbírán, tak jako v roce 2016 přistavováním kontejneru firmou Souček Kamenná.

Odpady které si platí občané

 • stavební suť, beton, krytina, zemina, lepenka, asfalt, azbest, keramické výrobky, cihly, apod.
 • pneumatiky nákladní s diskem i bez disku, pneumatiky traktorové s diskem i bez disku

Pneumatiky z osobních automobilů mohou občané odevzdávat v autoservisu Zdeněk Milota bezplatně. Pokud občané odevzdají tyto pneumatiky ve firmě EKO – KOBA, cenu za sběr si zaplatí sami.

Pronájem sálu

S každým zájemcem o pronájem sálu bude uzavřena smlouva o pronájmu. Pro občany Záborné je stanovena cena 500,- Kč. Předem bude vybírána záloha 1.000,- Kč. Pokud nedojde k poškození majetku obce bude po převzetí sálu vráceno 500,- Kč. Pokud bude způsobena škoda na majetku obce, bude vyčíslena a po nájemci vymáhaná. Pro cizí nájemce je stanovena částka 1.000,- Kč za stejných podmínek. Pokud bude sál pronajímán pro spolkovou činnost, bude každá akce posouzena jednotlivě a lze poplatek prominout.

Statistické zajímavosti

nejčastěji používaná jména v obci

 • Marie – 20x
 • Jan – 9x
 • Jiří – 8x
 • Josef – 8x
 • František, Pavel, Jakub – 6x
 • Jana – 5x
 • Anna, Lenka, Ludmila, Kristýna, Pavla, Blanka – 4x

nejčastěji používaná příjmení v obci

 • Flesar + Flesarová – 13 + 7
 • Vacek + Vacková – 9 + 11
 • Chvátal + Chvátalová – 7 + 4
 • Dvořák + Dvořáková – 6 + 4
 • Šimek + Šimková – 4 + 6
 • Šlégl + Šláglová – 3 + 6

Archiv